AGENDA
per 23 september 2019

Hoe is de Schinöster ontstaan

Het carnavalsfestijn zoals wij dat heden kennen vindt zijn oorsprong in het Rijnlandse carnaval. Reeds rond 1823 organiseerde men in de stad Keulen de eerste carnavalsoptocht. In Schinrien sloeg het carnavalsvirus voor het eerst toe in 1912. In dat jaar werd de grondlegger van de huidige en gelijknamige stroopfabriek, Jan Canisius (z.g.), als eerste Prins over het Schinösterriek geproclameerd. Over de toedracht waarop deze eerste Prins met het carnavalsvirus in aanraking is gekomen is jammer genoeg niets bekend. Naar alle waarschijnlijkheid is dit gebeurd op een van de zakenreizen naar Duitsland, die de Prins en zakenman heeft moeten ondernemen om zijn product, stroop, aan de man te brengen.

Van een georganiseerde carnaval was in die dagen nauwelijks of geen sprake. Het bleef in 1912 dan ook bij deze eenmalige gebeurtenis. In 1937stak het virus opnieuw de kop op en werd Nic. Jetten geproclameerd als opvolger van Jan Canisius. Ook deze oprisping was echter om eerder genoemde reden maar van korte duur. Mede door de oorlogsdreiging en het uitbreken van de tweede wereldoorlog duurde het nog veertien jaren voordat weer een poging werd ondernomen om in de dorpskern Schinnen de carnaval van de grond te tillen. Zo duurde het tot het jaar 1951, toen op een van de drie "dolle dagen" door een groepje verklede carnavalsvierders een bezoek gebracht werd aan de plaatselijke café 's. Dit gebeurde onder aanvoering van de Gröbbe Uul Lex Langen. In november van datzelfde jaar wilden enkele van deze enthousiaste heren meer weten omtrent het fenomeen carnaval. Daarom werd door hen een bezoek gebracht aan een Rheinische Kappensitzung in Tudderen. Deze 
heren de uiteindelijke oprichters, te weten: Willy Debets, Pie Hautvast, Theo Knarren, Lex Langen en Servaas Schonbrodt opperden bij terugkomst dan ook het plan om op oudejaarsavond in het café van de weduwe Schoonbrood bij het station (nu 't Schöpke) een kappensitzung in zakformaat te organiseren. Tijdens de pauze deze avond werd er tevens een officieuze raad gekozen.

Onder het devies; "je moet het ijzer smeden als het heet is", en ter verkrijging van een groter draagvlak onder de bevolking werd door de raad besloten tot het beleggen van een spoedvergadering in café Bruls. Een van de belangrijkste besluiten die genomen werden was wel het besluit om de carnavalsviering te laten plaatsvinden over heel de dorpskern Schinnen. Ook werd tijdens deze vergadering de officiele raad van elf geïnstalleerd.

Deze bestond uit: Willy Debets, Sjo Damoiseaux, Piet Henssen, Jan Houben, Jos Bouwens, Sjaak Keulen, Teun Langen, Leo Schoonbrood, Servaas Schonbrodt, Jan Nijssen en Piet Otermans. Voor wat betreft de naamgeving van de pas opgerichte vereniging volstond de laconieke opmerking die avond van Sjo Houtvast, "Doe gek Schinoas". De naam: "De Schinöster" was een feit. Zonder Prins geen carnaval. Dit probleem werd door de heren raadslieden gladjes opgelost. De persoon Piet Henssen werd op een joviale wijze als eerste officiele Prins van de "De Schinöster" gepresenteerd. Het was voor hem als Prins Piet I en voor zijn familie een hele eer om zijn oom Jan Canisius, Prins in 1912 en Prins Nic in 1937, in die hoge functie op te volgen. Het is niet oneerbiedig bedoeld, "maar als het eerste schaap over de dam is, volgt de rest vanzelf", is tot op de dag van heden waar gebleken. Dit is dan ook mede debet aan het feit dat nu jaren later de carnavalsvereniging "De Schinöster" nog steeds bestaat.